A 2022-es “Nyári nyereményjáték a VoxPay alkalmazással” nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA
és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

1. Szervező
Voxinfo Kft. székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269 (a továbbiakban: „Szervező”)“Regisztrálj a VoxPay-be!” néven online nyereményjátékot (a továbbiakban: „Nyereményjáték”)
szervez. A nyereményjáték a Voxinfo által meghirdetett csatornákon (hírlevél, Autópályamatrica.hu és VoxPay facebook oldala) érhető el. Maga a VoxPay alkalmazás (a továbbiakban: „Alkalmazás”) az Android operációs rendszerű mobiltelefonok a Google Play-ből a iOS alapú eszközök számára az App Store alkalmazásból ingyenesen letölthető.
2. Részvételi feltételek
A Nyereményjátékban kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki:
- 16. életévét betöltötte (16-18 év közöttiek a fődíjat kizárólag szülői/törvényes képviselői
írásbeli hozzájárulással vehetik át – részletek a 8. pont alatt), legalább korlátozottan
cselekvőképes és nem esik a 9. pontban meghatározott kizárt személyek körébe, továbbá
- a játék ideje alatt (lásd: ) sikeresen vásárol az Alkalmazásban, vagy követi a VoxPay facebook oldalát és megosztja a nyereményjáték posztot.
- és jelen játékszabályzatot elfogadja,
- valamint megfelel a jelen Részvételi és Játékszabályzatban foglalt valamennyi további
feltételnek (a továbbiakban együttesen: „Játékos”).
A regisztráció során a Játékos hozzájárulhat ahhoz is, hogy a Szervező elektronikus reklámtartalmú üzeneteket (hírlevél) küldjön számára, de ez nem feltétele a Játékban való
részvételnek, és döntése nem befolyásolja a nyerési esélyeit sem. A Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A részvétel a regisztráció során a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat elfogadásával és a sikeres regisztrációval válik érvényessé.
3. Nyereményjáték időtartama
A Nyereményjáték 2022. július 01. 06 óra 00 perctől 2022. augusztus 31. 23 óra 59 percig tart. Az ezen időtartam előtt vagy után beérkezett vásárlások és facebook aktivitások érvénytelennek minősülnek.
4. Nyereményjáték menete
4.1 A játékos a Nyereményjáték időtartama alatt az Alkalmazásban bármilyen szolgáltatást vásárol, vagy követi a VoxPay facebook oldalát és megosztja a nyereményjáték posztot.
4.2 A Nyereményjáték végét követő sorsolásokon Szervező az Alkalmazásban vásárló Játékosok között sorsolja ki a havi 2db Fődíj-nyertest, valamint 10 db Nyertest.
Ezen felül, a VoxPay Facebook oldalt követő és a nyereményjáték posztot megosztó Játékosok köréből kisorsol 10 darab Nyertest.
4.3 A Szervező e-mailben vagy facebookon értesíti a kisorsolt Nyerteseket és Fődíj-nyerteseket a sorsolás napján a Nyertesnek az Alkalmazásba regisztrációkor megadott e-mail címét használva, vagy a facebook profilját használva.
4.5 16-18 év közötti nyertes kizárólag szülőjének/törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulásával veheti át a nyereményt.
5. Nyeremények
Nyeremény: éves megyei autópálya-matrica árának és kényelmi díjának megfelelő összeg. Minden Nyertes VoxPay egyenlegére 5850 HUF vásárlási keret kerül feltöltésre, mely az Alkalmazáson keresztül érhető el. Ennek felhasználásáról, azaz hogy milyen termékre vagy szolgáltatásra kerül beváltásra, a Nyertes dönt. A 40 kisorsolt Nyertes mindegyike jogosult a nyereményre, melynek elfogadásáról a nyeremény visszaigazolásakor emailben nyilatkoznia kell. A visszaigazolást követően az összeg 72 órán belül jóváíródik az Alkalmazásban, azon belül is a Nyertes fiókjában, annak VoxPay egyenlegén A nyeremények nem átruházhatóak, nem visszaválthatóak és nem válthatóak pénzre.
6. Fődíjak
A Nyertesek mellett 4 db Fődíj-nyertes is kisorsolásra kerül. Fődíj: 2022-re érvényes D1-es országos éves autópálya-matrica árának és kényelmi díjának megfelelő összeg. Minden Fődíj-nyertes VoxPay egyenlegére 48400 HUF vásárlási keret kerül feltöltésre, mely az Alkalmazáson keresztül érhető el. Ennek felhasználásáról, azaz hogy milyen termékre vagy szolgáltatásra kerül beváltásra, a Nyertes dönt. A 40 kisorsolt Nyertes mindegyike jogosult a nyereményre, melynek elfogadásáról a nyeremény visszaigazolásakor emailben nyilatkoznia kell. A visszaigazolást követően az összeg 72 órán belül jóváíródik az Alkalmazásban, azon belül is a Nyertes fiókjában, annak VoxPay egyenlegén A nyeremények nem átruházhatóak, nem visszaválthatóak és nem válthatóak pénzre.

7. Sorsolás
7.1 A Szervező a Nyereményjáték végét követően havonta 20 db Nyertes és 2db Fődíj-nyertest illetve 3 db Tartalék Nyertest és 2 db Tartalék Fődíj-nyertest sorsol ki a Játékosok közül, véletlen kiválasztásos számítógépes sorsolással
7.2 A Sorsolások időpontja: 2022. augusztus 3. 12:00 és 2022. szeptember 3. 12:00
7.3 A Nyertesnek és a Fődíj-nyertesnek, a Szervező e-mail értesítését követően, 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy válasz e-mailben visszaigazolja nyereményét illetve a nyeremény beváltásához szükséges adatokat megadja.
7.4 A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért, mely a Nyertesek vagy Fődíj-nyertesek által megadott adatok esetleges hibájából, hiányosságából származik.
4.6 Amennyiben a Nyertessel vagy a Fődíj-nyertessel a kapcsolatfelvétel a lentiekben megadott időkereten belül meghiúsul vagy a Nyertes (különösképpen a Fődíj-nyertes) nem adja meg a nyeremény átvételéhez szükéges adatokat a 7.3-as pontban meghatározott időintervallumon belül, vagy a Nyertes nem felel meg a jelen Részvételi és Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, helyére a kisorsolt Tartaléknyertes lép a sorsolás sorrendjében.

8. Kizárás esetei
A Nyereményjátékban nem vehetnék részt a 16. életévüket be nem töltött személyek, valamint a cselekvőképtelen személyek. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a jelenlegi promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ (követett) el. A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és munkatársai, valamint egyéb, a nyereménysorsolás lebonyolításában közvetlenül közreműködő személyek és ezek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
9. Adatkezelési feltételek
A Játékos önkéntesen beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Nyereményjáték során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező, mint adatkezelő a Nyereményjátékkal összefüggésben, a Nyereményjáték lebonyolítása céljából 2022. december 31. napjáig – vagy ha ez korábbi, a Játékos hozzájárulást visszavonó nyilatkozata kézhezvételét követő törlésig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait a fent megjelölt célból kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a Szervező székhelyén vagy a következő e-mail címen: ugyfelszolgalat@voxpay.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is, tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint élhet az egyéb jogaival.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy - amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet; valamint
- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni,
továbbá- a személyes adatoknak a Nyereményjáték adatbázisából történő törlése nem jelenti az Alkalmazásban – külön hozzájárulás alapján – kezelt személyes adatok törlését is, kivéve amennyiben a Játékos azon adatok törlést is kéri (az Alkalmazás adatkezelési Tájékoztatója itt tekinthető meg:
https://www.voxpay.hu/informaciok/adatvedelem
A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása (adatok törlése) nem érinti a visszavonás (törlés) előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.
Szervező mobilalkalmazásával kapcsolatos adatkezelésről az adatkezelési tájékoztatóban,
https://voxpay.hu/informaciok/adatvedelem lehet informálódni.
10. Felelősségi szabályok
A jelen Részvételi és Játékszabályzatban írt egyéb felelősség kizárásokon, felelősség korlátozásokon kívül a Szervező az alábbi esetekben is kizárja a felelősségét:
A Szervező kizárja felelősségét minden, a Voxinfo Alkalmazást, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Nyereményjáték weboldalát, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak válaszaikat, nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a Voxinfo Alkalmazásban, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgálóval, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen
felelősséget nem vállal. A Voxinfo Alkalmazást létrehozó és adminisztráló Szervező a rendelkezésükre álló eszközökkel biztosítja, hogy a Nyereményjáték technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. A Nyereményjáték weboldalához való csatlakozás, illetve a kapcsolódó aloldalak és Nyereményjáték weboldalának használata során, vagy az anyaoldal nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért a Szervező nem felelős. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a Nyereményjáték weboldalához vagy a kapcsolódó oldalakhoz történő csatlakozáshoz, a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.
11. Az Alkalmazás használatához szükséges technikai feltételek
Android operációs rendszer legalább 5.0-ás verziójával ellátott mobiltelefon vagy iOS operációs rendszer legalább 11-es verziójával ellátott mobiltelefon, valamint minimum 50 MB szabad tárhely és a használathoz megfelelő sávszélességű internetelérés. A technikai feltételeket az Alkalmazás letöltéséhez és használatához a Felhasználónak kell teljesítenie. A technikai feltételek nem teljesüléséért az Üzemeltető nem vonható felelősségre. IT biztonságvédelmi okok miatt az alkalmazás nem futtatható rootolt telefonon, illetve olyan telefonon, amely nem rendelkezik az alapvető Google szolgáltatásokkal (lsd. 2020. évben kiadott Huawei telefonok, mint a Huawei P40 és ezután kiadott Huawei modellek. Nem vonható felelősségre az Üzemeltető az Alkalmazás használatából a készüléken bekövetkező adatvesztésért, meghibásodásért. Az Üzemeltető kizár minden kártérítési felelősséget az Alkalmazáshoz csatlakozó minden külső szerver által nyújtott (kiemelten Facebook adatok átvétele) vagy megjelenített adattal, információval kapcsolatban is. Az Alkalmazás telepítéssel, regisztrációt követően vehető használatba. A telepítés kizárólag a Google Play vagy az iOS appstore felületén keresztül engedélyezett. Az Alkalmazás csomag verziózott, a mobiltelefonon futó operációs rendszer – beállításoktól függően – rendszeresen keres frissítéseket. Amennyiben az alkalmazásboltban elérhető frissítés, az operációs rendszer felajánlja a frissítés lehetőségét. Az alkalmazásbolt és az operációs rendszer működéséért az Üzemeltető semmilyen felelősséggel nem tartozik. Mobilkészülék cseréje során az Alkalmazás ismételt letöltése szükséges. Az új letöltés azonban nem igényel újabb regisztrációt és a korábbi, Alkalmazásban tárolt információk is elérhetőek maradnak bejelentkezést követően.

Mobiltelefonszám cseréjekor a Felhasználónak nincs teendője az Alkalmazással kapcsolatban.

12. Egyéb szabályok
A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a www.voxpay.hu oldalon. A
Nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata szintén az Alkalmazáson belül jelenik meg.
A Nyereményjátékkal kapcsolatban felmerülő kérdéseket a Szervező a ugyfelszolgalat@voxpay.hu
email címen tudja fogadni és ezekre legkésőbb 3 munkanapon belül visszajelzést küld. A
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték feltételeit tartalmazó jelen Részvételi- és Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Nyereményjáték megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Nyereményjáték egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2022. július 01.

Voxinfo Kft.
Szervező